Система Orphus
Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.kaktus24.pl (dalej: Sklep Internetowy) oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1
Definicje

 

 1. Sprzedawca / Usługodawca - Sellto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie (adres do doręczeń: Sąsiedzka 3, D11-D12, 05-806 Sokołów, adres poczty elektronicznej: sklep@kaktus24.pl, telefon: 48 22 230 24 65.), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001065572; NIP: 5342670491; REGON: 526758847,
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem utworzonym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 5. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu składana przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 12. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia;
 13. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 14. Usługobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

 

§ 2
Postanowienia Ogólne

 

 1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do przedsiębiorców.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz realizacja obowiązków ustawowych Sprzedawcy).

§ 3
Zamówienia

 

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszelkie podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient wybiera Produkty, które dodaje do elektronicznego koszyka, ustala sposób dostawy oraz formę płatności, potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie korzystając z Formularza Zamówienia wybiera przycisk “Kupuję i płacę”.
 4. Przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt, dostawie oraz innych kosztach, jakie będzie zobowiązany ponieść w związku zawarciem Umowy Sprzedaży.
 5. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi jeśli po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca może zastosować specjalny tryb składania Zamówienia, w którym Klient zobowiązany będzie do zapłacenia zaliczki warunkującej złożenie Zamówienia. O konieczności uiszczenia zaliczki Klient zostanie poinformowany po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia umożliwi Klientowi wpłacenie pozostałej części ceny w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulacji złożonego Zamówienia / odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie zostało złożone w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 8. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia / Umowy Sprzedaży nie będzie możliwa, Sprzedawca niezwłocznie:
  • poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia / odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w całości,
  • zaproponuje Klientowi anulowanie Zamówienia / odstąpienie od Umowy Sprzedaży w części, w której jej realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Klienta, przedmiotem Zamówienia / Umowy Sprzedaży będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia.
 9. Sprzedawca może skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 7 i 8 w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.

§ 4
Płatności

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za zamówione Produkty:
  • płatność gotówką lub kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  • płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej.
  • płatności w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez jeden z następujących podmiotów: mBank S.A., Alior Bank S.A., Kreditech Polska Sp. z o.o. ,Credit Agricole Bank Polska S.A.
 2. Termin płatności:
  • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak zapłaty we wskazanym terminie uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie kolejnych 30 dni,
  • przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odbiór przesyłki oraz zapłata musi nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak odbioru przesyłki i zapłaty we wskazanym terminie uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie kolejnych 30 dni.

 

§ 5
Dostawy

 

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w Sklepie Internetowym, w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  • odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sąsiedzka 3, D11-D12, 05-806 Sokołów – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i świąt,
 3. Dostawy realizowane są w terminie 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Termin dostawy może ulec wydłużeniu co nie uprawnia Klienta do odstąpienia od umowy ani dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Sprzedawcy. W przypadku wydłużenia terminu dostawy Produktu Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta.
 4. Początek biegu terminu na dostawę Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką lub kartą płatniczą za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, zostanie on przygotowany do wydania w terminie 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. W przypadku konieczność wydłużenia terminu przygotowania Produktu do odbioru, Sprzedawca powiadomi o tym fakcie Klienta. Okoliczność ta nie uprawnia Klienta do odstąpienia od umowy ani dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Sprzedawcy. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w sposób tożsamy jak wskazano w ust. 2.
 6. Produkt pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez okres 7 dni od dnia zawiadomienia go o przygotowaniu Produkty do wydania.
 7. W przypadku nieodebrania Produktu przez Klienta w terminie określonym powyżej, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni po upływie terminu na odbiór Produktu.

§ 6
Rękojmia

 

 1. Sprzedawca sprzedaje Produkty pozbawione wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  • pisemnie na adres: Sellto sp. z o.o., Sąsiedzka 3, D11-D12, 05-806 Sokołów,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kaktus24.pl,
  • osobiście pod adresem Sąsiedzka 3, D11-D12, 05-806 Sokołów.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Sąsiedzka 3, D11-D12, 05-806 Sokołów. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

§ 7
Prawo Odstąpienia Klienta od Umowy Sprzedaży

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Dodatkowo Sprzedawca umożliwia Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość odstąpienie od zawartej Umowy Sprzedaży, przez kolejne 86 dni po terminie określonym w ust. 1, pod warunkiem, że Konsument spełni łącznie następujące warunki:
  • zwracany Produkt musi zawierać oryginalne, niezniszczone pudełko oraz komplet dokumentacji, która została dostarczona wraz z Produktem,
  • Produkt nie może nosić śladów użytkowania innych niż te będące wynikiem korzystania z niego w sposób niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu,
  • Produkt musi posiadać przywrócone ustawienia fabryczne.

   Brak spełnienia któregokolwiek z ww. warunków uprawnia Sprzedawcę do odmowy przyjęcia zwrotu.

 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt – od objęcia go w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: Sąsiedzka 3, D11-D12, 05-806 Sokołów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Produktu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, ponosi Konsument.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi:
  • w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§ 8
Postanowienia Dotyczące Przedsiębiorców

 

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi będącemu przedsiębiorcą oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 9
Usługi Elektroniczne

 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
  • wypełnienie Formularza Rejestracji,
  • wybranie pola „Zarejestruj się”.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kaktus24.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  • wypełnieniu Formularza Zamówienia,
  • wybranie na stronie Sklepu Internetowego, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.  W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i wybraniu pola „Wyślij”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kaktus24.pl lub też pisemnie na adres: Sąsiedzka 3, D11-D12, 05-806 Sokołów.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej,
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych z jego najlepszą wiedzą. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
  • reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego, Usługobiorca może składać pisemnie (na adres: Sąsiedzka 3, D11-D12, 05-806 Sokołów) , mailowo (na adres: sklep@kaktus24.pl) lub osobiście (pod adresem: Sąsiedzka 3, D11-D12, 05-806 Sokołów)
  • zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji następujących danych: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 10
Polubowne Rozwiązywanie Sporów

 

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia Końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 6761 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-01-03
wszystko ok
2022-12-30
Bardzo fajny zegarek! Szybka wysyłka, zamówienie ładnie zapakowane. Polecam ;)
pixel