Система Orphus
Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Raty 0% PayU

REGULAMIN POŻYCZKI 0% W RAMACH RAT PAYU (dalej „Regulamin”)ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

Klient

osoba fizyczna, która:

a)  posiada zdolność do czynności prawnych, oraz

b)  posiada obywatelstwo polskie, oraz

c)  posiada ważny polski dowód osobisty, oraz

d)  posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej,

prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako jedyny posiadacz bądź jako współposiadacz, przy czym dyspozycje składane z takiego rachunku muszą wskazywać Klienta ubiegającego się o Pożyczkę 0% jako posiadacza rachunku składającego dyspozycję przelewu, oraz

e)  dokonująca z Akceptantem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Akceptant

Przedsiębiorca, który zawarł z PayU umowę na świadczenie usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

PayU

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS: 0000274399, NIP: 779-23-08-495, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 zł w całości opłacony, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Nadzór nad działalnością PayU sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Alior Bank

Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, kod pocztowy: 02-232 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wWarszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1070010731, kapitał zakładowy w wysokości 1.305.539.910 zł (opłacony w całości). Nadzór naddziałalnością Alior Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

mBank

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień 01.01.2018 r. wynosi 169 248 488,00 złotych. Nadzór nad działalnością mBankusprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

AS INBANK

AS INBANK z siedzibą w Tallinnie, przy ulicy Niine 11, Harju maakond, 10414,Estonia, wpisany do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Tartu, pod numerem 12001988, o kapitale zakładowym w wysokości 873 940,00 EUR w całości opłaconym, NIP 5252678299, działający w Polsce poprzez AS INBANK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa, wpisaną pod numerem KRS 0000635086 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, posiadającą NIP 1070036848, REGON 365371021.

Kreditech

Kreditech Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00-838 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429058, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252534005, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 złotych, której produkty występują pod nazwą „Monedo”.

Partner, Partnerzy

Alior Bank lub mBank lub Kreditech lub AS INBANK lub łącznie wszystkie te podmioty

Pożyczka 0%

Umowa o Pożyczkę 0% zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą tj. Alior Bank lub mBank lub Kreditech lub AS INBANK S.A. Oddział w Polsce, z którymi PayU S.A. współpracuje i pośredniczy w zawieraniu ww. umów.

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1000,00 zł, RRSO: 0,00%,oprocentowanie stałe 0%, całkowita kwota do zapłaty: 1000 zł, całkowity koszt: 0,00 zł (w tym: prowizja: 0 zł, odsetki: 0 zł), 10 równych miesięcznych rat w wysokości/po: 100 zł. Dla Pożyczki 0% dostępne są następujące okresy spłaty: 3, 5, 6 lub 10 miesięcznych rat. Warunki oferty wg stanu na 14.03.2019 r.

Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta.

Przyznanie Pożyczki 0% uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Partnera.
Przyznanie Pożyczki 0% uzależnione jest od akceptacji przez Klienta ostatecznychwarunków zaproponowanych przez Partnera.

Pożyczka Standardowa

Umowa o Pożyczkę Standardową w ramach Rat PayU zawierana jest między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą tj. Alior Bank lub mBank lub Kreditech lub ASINBANK S.A. Oddział w Polsce, z którymi PayU S.A. współpracuje i pośredniczy wzawieraniu ww. umów.

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 1257,00 zł, RRSO(Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa): 17,52%, oprocentowanie zmienne 6,5%,całkowita kwota do zapłaty: 1312,16 zł, całkowity koszt: 131,87 zł (w tym: prowizja: 76,72 zł, odsetki: 55,16 zł,), 15 równych miesięcznych rat w wysokości/po: 87,48 zł. Warunki oferty wg stanu na 14.03.2019 r.

Partner uprawniony jest do zaproponowania innego okresu kredytowania niż wnioskowany przez Klienta, jeśli wynika to z badania zdolności kredytowej Klienta.

Przyznanie Pożyczki Standardowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy przez Partnera.
Przyznanie Pożyczki Standardowej uzależnione jest od akceptacji przez Klientaostatecznych warunków zaproponowanych przez Partnera.

Wniosek o Pożyczkę 0%

formularz elektroniczny udostępniony przez PayU w serwisie PayU, którego poprawne wypełnienie przez Klienta oraz pozytywne rozpatrzenie przez jednego z Partnerów, warunkuje przyznanie Klientowi Pożyczki 0%.

Raty PayU

udostępniona przez PayU metoda dokonywania płatności z wykorzystaniem środków pochodzących z pożyczki, pozwalająca Klientowi na opłacenie transakcji dokonanej z Akceptantem.

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość zgodnie z postanowieniami umowy zawartej przez Klienta i Akceptanta.

JAKĄ ROLĘ PEŁNI PAYU W PROCESIE RAT PAYU ORAZ WNIOSKOWANIA OPOŻYCZKĘ 0% ?

 1. PayU jest podmiotem pośredniczącym pomiędzy Klientem a Partnerami. PayU współpracuje z Partnerami na podstawie odrębnych umów.

 2. PayU jest umocowana przez Partnerów do następujących czynności:

  a) wykonywania prawem wymaganych obowiązków informacyjnych o Pożyczce 0% i udostępniania Wniosku o Pożyczkę 0%

  b) wykonywania czynności dla umożliwienia Klientowi złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% i przekazania go następnie Pożyczkodawcy celem rozpatrzenia.

 3. Ponadto PayU udostępnia Klientowi narzędzia informatyczne pozwalające na złożenie Wniosku o Pożyczkę 0%.

 4. Pożyczka 0% udzielana jest na podstawie pozytywnie rozpatrzonych przez Partnerów Wniosków o Pożyczkę 0%.

 5. Umowa o Pożyczkę 0% zostaje zawarta bezpośrednio pomiędzy Klientem a jednym z Partnerów.

 6. PayU obsługuje płatność celem przekazania środków pochodzących z umowy o Pożyczkę 0% od Klienta do Akceptanta, z którym klient zawarł transakcję finansowaną środkami pochodzącymi z Pożyczki 0%. Realizacja ww. płatności odbywa się na podstawie dyspozycji Klienta wydawanej napodstawie umowy Pożyczki 0% z Partnerem i jest realizowana na podstawie regulaminu pojedynczejtransakcji PayU, którego aktualna treść znajduje się na stronie internetowej pod adresem:https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

KIEDY MOGĘ SKORZYSTAĆ Z RAT PAYU 0% ?

 1. Pożyczka 0% jest dostępna dla Klientów dokonujących zakupów w sklepach Akceptantów, którzyzawarli z PayU odrębną umowę w tym zakresie.

 2. PayU umożliwia Klientom złożenie Wniosku o Pożyczkę 0%, udzielaną, aby sfinalizować płatność zaZamówienie złożone przez Klienta u Akceptanta, spełniające warunki wskazane poniżej.

 3. Złożenie Wniosku o Pożyczkę 0% jest dostępne dla Zamówień o wartości co najmniej 300 zł (wliczając w to koszt dostawy) lecz nie więcej niż 20.000 zł.

JAKIE SĄ ZASADY WNIOSKOWANIA O POŻYCZKĘ 0% ?

 1. W celu złożenia Wniosku o Pożyczkę Klient powinien wybrać jako metodę płatności za ZamówienieRaty PayU - Pożyczka 0%.

 2. Warunkami niniejszego Regulaminu objęte są wyłącznie Pożyczki 0% o okresie spłaty 3, 5, 6, lub 10 miesięcznych rat. Dla okresów spłaty od 3 do 36 rat miesięcznych obowiązuje także oferta Pożyczki Standardowej, która może zastać zaproponowana Klientowi przez Partnera:

  a. po zbadaniu zdolności kredytowej na podstawie o Wniosku o Pożyczkę 0%; albo

  b. na wniosek Klienta, który wybrał okres spłaty inny niż dostępny w ramach Pożyczki 0%.

 3. PayU nie pobiera od Klienta opłat z tytułu korzystania z usług PayU określonych w niniejszym Regulaminie tj. ani z tytułu wnioskowania o Pożyczkę 0%, ani z tytułu zawarcia umowy Pożyczki 0%, ani z tytułu realizacji płatności do Akceptanta, o której mowa powyżej.

 4. Informacji o Pożyczce 0% udziela Biuro Obsługi Klienta PayU, z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość na adres: kontakt@payu.pl

REKLAMACJE

 1. 1. Reklamacje dotyczące Promocji składać można elektronicznie do PayU:6. wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@payu.pl

  a) telefonicznie: pod numerem telefonu PayU: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Klient) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00,

  b) lub pisemnie na adres:
  PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.

 2. Reklamacja dotyczące Promocji powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Klienta, adres email, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 3. Odpowiedź na reklamację dotyczącą Promocji zostanie udzielona przez Organizatora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Wuzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do35 dni do dnia otrzymania reklamacji, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi:

  a)  przyczyn opóźnienia,

  b)  okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy oraz

  c)  przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

 4. Ponadto Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących umowy pożyczki zgodnie z zasadamizgłaszania reklamacji określonymi w umowie pożyczki.

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. Dane osobowe Klientów podane w ramach Wniosku o Pożyczkę 0%, za uprzednią zgodą Klientów, sąprzekazywane przez PayU do Partnerów celem rozpatrzenia tego Wniosku. Każdy z Partnerów, któryotrzymał Wniosek o Pożyczkę 0% staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klientóww związku z rozpatrzeniem Wniosku o Pożyczkę 0% i zawarciem umowy o Pożyczkę 0%.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez PayU określa Polityka Prywatności PayU, której aktualna treść znajduje się pod adresem: https://www.payu.pl/payu-polityka-prywatnosci

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Szczegółowe warunki Pożyczki 0% oraz Pożyczki Standardowej określa umowa zawierana pomiędzyKlientem a danym Partnerem.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyżej będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Możliwość złożenia Wniosku o Pożyczkę 0% nie łączy się ani nie obejmuje akcji promocyjnych w zakresie pożyczek, organizowanych lub wspieranych przez PayU we współpracy z podmiotami trzecimi, na podstawie odrębnych regulaminów.
Zaufane Opinie IdoSell
4.80 / 5.00 6761 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-01-01
Super
2022-12-30
Bardzo fajny zegarek! Szybka wysyłka, zamówienie ładnie zapakowane. Polecam ;)

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel